Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 183

REGULAMIN CYKLICZNEGO KONKURSU “SCENA”

 • 1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY
 1. Organizatorem konkursów pod nazwą “SCENA”, zwanego dalej „Konkursem”, jest INBORNMEDIA SP Z O.O. (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Przyrzekającym nagrody jest INBORNMEDIA SP Z O.O., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………… (zwany dalej„Przyrzekającym Nagrody”).
 3. Konkurs nie jest organizowany ani współorganizowany, jak również nie jest sponsorowany, ani wspierany przez serwis społecznościowy Facebook lub przez jego operatora i nie jest z serwisem Facebook lub jego operatorem w żaden inny sposób związany.
 • 2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
 1. Konkurs jest organizowany cyklicznie, każdego miesiąca, aż do oficjalnego zakończenia działania owej zakładki na stronie.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie:
  od pierwszego dnia każdego miesiąca od godziny 00:00 do ostatniego dnia każdego miesiąca do godz. 23:59 poprzez stronę internetową o adresie www.kidmodels.pl (zwaną dalej „Serwisem”).
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Serwisie w terminie 7 dni roboczych od startu kolejnej edycji konkursu.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.
 • 3. UCZESTNICY
 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne, które posiadają aktywne konto w serwisie. Uczestnikami (czy to samodzielnie, czy w ramach zespołów) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy Serwisu.
 3. W konkursie mogą brać udział zespoły, pod warunkiem, że praca zostanie zgłoszona przez jednego Uczestnika – koordynatora zespołu, za zgodą pozostałych członków zespołu.
 4. W Konkursie nie mogą być zgłaszane prace, które były już wcześniej nagradzane w innych konkursach prowadzonych w serwisie.
 5. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.
 • 4. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs polega na zgłoszeniu fotografii, bądź materiału filmowego, spełniającego aktualne wymagania konkursu, które zawsze publikowane są w zakładce/formularzu służącego do przesyłania materiałów do konkursu. Prace konkursowe powinny być zgłaszane w formatach wskazanych w §5 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu.
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu, z tym że w ocenie prac będą brane pod uwagę:
  1. Zgodność z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii,
  2. Kreatywność i innowacyjność projektu,
  3. Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
  4. Wrażliwość i wartość estetyczna projektu,
 2. Prace konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu za pomocą formularza dostępnego w Serwisie (zwanego dalej „Formularzem”).
 3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy Formularza:
  1. założyć konto na portalu
  2. wybrać kategorię, w której startuje zgodnie z ust. 1,
  3. podać tytuł, opis pracy konkursowej wskazanej w ust. 1,
  4. wysłać pracę konkursową na temat wskazany w ust. 1,
  5. podać nick – unikalną nazwę użytkownika serwisu (niezawierającą danych osobowych ani innych elementów obiektywnie umożliwiających rozpoznanie Uczestnika), która może zawierać wyłącznie litery a-z i cyfry 0-9; bez polskich znaków, pauz i znaków specjalnych,
  6. podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej albo niepodanie ich w ogóle, skutkujące niemożnością zidentyfikowania Uczestnika lub skontaktowania się z nim przez Organizatora, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 4. Zasady komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
  1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia pracy w Konkursie,
  2. praca konkursowa poddawana jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
  3. jeśli praca zostanie zaakceptowana przez Organizatora Uczestnik otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu,
  4. jeśli praca zostanie odrzucona przez Organizatora jako niezgodna z Regulaminem, do Uczestnika wysyłane jest odpowiednie powiadomienie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu prac konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też prac, które nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu, są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.
 • 5. PRACE KONKURSOWE I PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik zgłasza pracę konkursową w Serwisie zgodnie z § 4 ust. 9 powyżej.
 2. Projekt – praca konkursowa – powinien być przygotowany w następującym formacie:
  1. ZDJĘCIA – maksymalnie jeden plik 10MB – w formacie JPG, GIF
  2. FILMY - linkowane z platformy YouTube.
 3. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie przy pomocy Formularza. Prace konkursowe złożone w inny sposób (np. list, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Praca nie może w jakikolwiek sposób być opatrzona danymi osobowymi Uczestnika lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, jak też żadnym znakiem towarowym, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Przyrzekający Nagrody.
 5. Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą pracy konkursowej (z zastrzeżeniem § 3 ust. 3), oraz że praca konkursowa nie narusza dóbr osobistych, praw, w szczególności praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólnie przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
 6. W przypadku, jeżeli w pracy konkursowej utrwalono wizerunek osoby, Uczestnik niniejszym oświadcza, że dysponuje pisemną zgodą osoby, której wizerunek utrwalono w pracy konkursowej, na rozpowszechnianie przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody wizerunku takiej osoby w ramach pracy konkursowej w czasie nieograniczonym poprzez:
  1. rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z Konkursem i jego promocją, w tym na stronach wybranych serwisów internetowych, w szczególności w Serwisie;
  2. rozpowszechnianie wizerunku w ewentualnie wytworzonych modelach lub makietach projektów zgłoszonych w konkursie;
  3. wykorzystania wizerunku w reklamie i promocji Przyrzekającego Nagrody, a w szczególności w reklamie prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, billboardowej, outdoorowej, adpolowej oraz w gadżetach reklamowych i promocyjnych.
 7. Organizator może żądać doręczenia skanu lub oryginału oświadczenia dotyczącego zgody na rozpowszechnienie wizerunku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, co będzie warunkiem dalszego uczestniczenia w Konkursie.
 8. Laureat Konkursu, z chwilą zawiadomienia o wygranej w Konkursie, tj. opublikowania listy Laureatów w Serwisie, udziela Przyrzekającemu Nagrody niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do pracy konkursowej bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji wraz z prawem do zezwalania wykonywania prawa zależnego, na poniżej wymienionych polach eksploatacji, do dnia zawarcia poniższej umowy pisemnej przeniesienia autorskich praw majątkowych. W terminie 7 dni od dnia wezwania przez Przyrzekającego Nagrody Laureat zobowiązuje się do zawarcia z Przyrzekającym Nagrody, w związku z przyznaniem nagrody, na zasadzie art. 921 §3 k.c., pisemnej nieodpłatnej umowy przenoszącej pełnię autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej Uczestnika będącego Laureatem na Przyrzekającego Nagrody, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przekazania nagrody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałami pracy konkursowej albo jej egzemplarzami, na których ją utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania pracy konkursowej w sposób inny niż opisany w pkt 1) lub 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  4. wykorzystanie dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Przyrzekającego Nagrody, w tym w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust.,
  5. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie (rozporządzanie, wykonywanie i korzystanie z praw zależnych / z opracowań wraz z prawem do udzielania takich zezwoleń osobom trzecim),
  6. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego,
  7. w zakresie wytwarzania zgodnie z pracą konkursową stanowiącą projekt makiet, a następnie korzystania z takich egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ustępie,
  8. korzystania z takich egzemplarzy w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi.
 9. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych Laureat Konkursu gwarantuje przeniesienie na Przyrzekającego Nagrody prawa zależnego do pracy konkursowej, w tym prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań pracy konkursowej w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, wraz z prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Laureat gwarantuje, że (i) nie zachowuje prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do pracy konkursowej (ii) nie będzie wykonywał swoich osobistych praw autorskich względem Przyrzekającego Nagrody, w szczególności w zakresie nadzoru i upoważnienia Przyrzekającego Nagrody do wykonywania autorskich praw osobistych w jego imieniu.
 10. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych, Strony postanowią, że wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do prac konkursowych Laureatów, Organizator nabywa własność egzemplarzy, jeśli dotyczy, nagrodzonych projektów.
 11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu prac konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, grafik, zdjęć, materiałów filmowych) przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody na potrzeby Konkursu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 10, a w szczególności w Serwisie, wyświetlanie i powielanie pracy w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na czas trwania Konkursu, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu. Uczestnik wyraża zgodę, żeby prace konkursowe zamieszczone w Serwisie były rozpowszechniane bez oznaczania imieniem i nazwiskiem Uczestnika. W takiej sytuacji prace konkursowe będą oznaczone nickiem podawanym przez uczestnika w chwili zgłoszenia do Konkursu.
 12. Organizator ma prawo zmniejszenia/skompresowania grafik i fotografii zgłoszonych przez Uczestnika w ramach pracy konkursowej, bez wcześniejszego informowania go o tym fakcie.
 • 6. WYBÓR NAGRADZANYCH PRAC
 1. Prace konkursowe będą oceniane przez innych użytkowników poprzez głosowanie (bezpłatne, za pośrednictwem Serwisu, oraz odpłatnie za pomocą SMS). O zwycięstwie zawsze decyduje ilość zebranych głosów, chyba, że w wymaganiach konkursu będzie zastrzeżona informacja, że decydujący głos ma np osoba, która gwarantuje samą nagrodę.
 2. Dodatkowo Organizator może wyróżnić dowolne prace zgłoszone w Konkursie ich publiczną prezentacją podczas specjalnej wystawy pokonkursowej.
 3. Po wyłonieniu Laureatów Organizator ma prawo zwrócić się do autorów prac zgłoszonych w Konkursie o wprowadzenie zmian niezbędnych do ich publicznej prezentacji.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia kolejnego miesiąca poprzez zamieszczenie listy Laureatów w odpowiednich miejscach w Serwisie.
 • 7. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE
 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
 2. Informacje o dostępnych nagrodach publikowane są w formularzu, służącym do przesyłania materiałów na konkurs.
 3. Nagrody zmieniają się w zależności od konkursu, jednak nigdy nie ulegają zmianie po ich publikacji.
 4. W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej wskazując pełne dane niezbędne do podpisania umowy, o których mowa w ust. 4, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, traci prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator i Przyrzekający Nagrody zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce w konkursie.
 5. Nagrody zostaną wydane Laureatom po przesłaniu przez nich danych wskazanych w ust. 4 powyżej oraz po przesłaniu przez nich egzemplarzy umowy, o czym mowa w ust. 5 powyżej. Pozostałe nagrody będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w razie ich braku zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi pomiędzy Przyrzekającym Nagrody a Laureatem.
 • 8. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PORTALU FACEBOOK
 1. Przyrzekający Nagrodę i Organizator zwalniają serwis społecznościowy Facebook oraz jego operatora ze wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie roszczenia w szczególności roszczenia Uczestników związane z Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze, skargi i reklamacje, jak również wszelkie roszczenia związane z Konkursem, Uczestnik powinien kierować bezpośrednio do Organizatora, w żadnym zaś przypadku do serwisu społecznościowego Facebook lub do jego operatora.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści w Serwisie, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans wszystkich Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kolejnego Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie pod adresem www.kidmodels.pl12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Kidmodels.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Kidmodels.pl

 

Uruchomiono zadanie harmonogramu